• Smernica ku školskému stravovaniu

    • Vzhľadom na novelu zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zavádzajúcu dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre všetkých žiakov I. a II. stupňa základných škôl od 01.09.2022 a určenie pravidiel pre vznik nároku na danú dotáciu, Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Nižný Slavkov oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom nasledovné:

     •  Žiak má nárok na dotáciu vo výške 1,30 € denne pri splnení nasledovných podmienok:

     1.  účasť aspoň na jednej vyučovacej hodine

     2.  odobratie obeda.

     • Ak sa žiak vôbec nezúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu, nemá nárok na dotáciu.
     • V prípade neprítomnosti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v nasledujúci deň, je zákonný zástupcu žiaka povinný odhlásiť žiaka zo stravy do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa.
     • Ak zákonný zástupca neodhlási žiaka, resp. ak žiak obed neodoberie (napriek prihláseniu sa na obed v daný deň), je zákonný zástupca žiaka povinný uhradiť plnú výšku stravného (t. j. bez priznania dotácie). V takom prípade je výška stravného určená Všeobecne záväzným nariadením obce Nižný Slavkov č. 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nižný Slavkov nasledovne:
     • žiak I. stupňa ZŠ                     1,40 €
     • žiak II. stupňa ZŠ                   1,60 €
     • žiak MŠ                                  1,70 €
     • žiak MŠ poldenná prevádzka 1,40 €                                

     Každý žiak, ktorý odovzdal zápisný lístok bude od 01. 09. 2022 automaticky prihlásený na odoberanie stravy.

     Školská jedáleň nezabezpečuje diétne stravovanie. V tomto prípade si môže zákonný zástupca žiaka podať žiadosť o poskytnutie dotácie na zabezpečenie stravy žiakovi vyžadujúcom diétne stravovanie v súlade s príslušnou smernicou.

     Prosíme zákonných zástupcov žiakov o dôsledné odhlasovanie zo stravy a v prípade prihlásenia sa na obed aj odobratie prihlásenej stravy žiakmi, aby sme tak predišli problémom s vymáhaním vzniknutých nedoplatkov.

     Nedoplatok vyčíslený školskou jedálňou je zákonný zástupca žiaka povinný uhradiť na základe vystavenej poštovej poukážky alebo prevodom na účet.

     Číslo účtu SK45 0200 0000 0016 3575 8055

     Strava je pripravovaná na základe jedálneho lístka, ktorý je zostavovaný podľa:

     • odporúčaných výživových dávok,
     • materiálno-spotrebných noriem,
     • zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov,
     • finančného limitu na nákup potravín,
     • hygienických požiadaviek
     • zásad HACCP.

     Štruktúra jedálneho lístka počas piatich stravovacích dní je nasledovná:

     • dve hlavné mäsové jedlá,
     • jedno hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa s nadstavením (ryža, žemľa, ovsené vločky),
     • jedno hlavné múčne jedlo,
     • jedno hlavné zeleninové alebo odľahčujúce jedlo.

     Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Nižný Slavkov je zariadenie, ktoré pripravuje stravu pre:

     • deti základnej a materskej školy
     • zamestnancov základnej a materskej školy
     • cudzích stravníkov

     Výška poplatku pre zamestnancov a pre cudzích stravníkov je určená výškou nákladov na nákup potravín a režijných nákladov podľa príslušného finančného pásma.

     Výška poplatku pre zamestnancov:

     1,32 € zamestnanec

     0,33 € soc.fond

     2,00 € zamestnávateľ

      spolu: 3,65

      

     Výška poplatku pre cudzích stravníkov:

     2,00 ( náklady na potraviny)

     1,65 € (režijné náklady)

     spolu: 3,65 €

      

     Dokumenty

     VZN č. 1/2023 o určení výšky príspevku v ŠJ