• Ing. Beáta Lešková

    • Kontakt: beleskova@gmail.com 

     Konzultačné hodiny: Pondelok  12:00 - 13:00

     (Je možný aj iný termín po vzájomnej dohode.)

      

     Prosíme zástupcov stredných škôl, aby všetku svoju propagačnú aktivitu smerovali na výchovného poradcu školy. Kontaktovať ho môžete emailom, prípadne osobne počas konzultačných hodín.

     Výchovný poradca:

     • plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesionálnej orientácie detí;
     • výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, špeciálnym pedagógom, koordinátorom prevencie, vedením školy, psychológmi a pedagogicko-psychologickou poradňou;
     • v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov:
      • informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ,
      • usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu,
      • umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy, zabezpečuje účasť na prezentáciách stredných škôl (tzv. Deň otvorených dverí),
      • informuje rodičov a žiakov o prijímacom konaní,
      • pripravuje a realizuje vstupné doklady a prihlášky žiakov na stredné školy.