• Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

 • Oznam o voľnom pracovnom mieste

  • Pedagogický asistent

   • Úväzok:
    100 % (doba určitá do 31. 08. 2024)
    Dátum nástupu:
    01. 09. 2023
   • Požiadavky:


    Kvalifikačné predpoklady: V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

    Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka

    Platové zaradenie: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

    Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, štruktúrovaný profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
    Žiadosti o zamestnanie posielať mailom, poštou alebo osobne do 18. 08. 2023, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. Predpokladaný termín pracovného pohovoru 21.8.2023.