• Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania na Základnej škole s materskou školou v Nižnom Slavkove

    •  

      

      

     Názov a sídlo prijímateľa: Základná škola s materskou školou Nižný Slavkov, Nižný Slavkov 72, 082 75

     Názov projektu: Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania na Základnej škole s materskou školou v Nižnom Slavkove

     Kód projektu: 312011I135

     Miesto realizácie projektu: Prešovský kraj, Nižný Slavkov

     Výška poskytnutého NFP: 34 371,00 Eur

     Opis projektu:

     Škola za pomoci pedagogického asistenta zabezpečí realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania. Vytvorí prostredie, ktoré je schopné uspokojovať rôznorodé vzdelávacie potreby každého žiaka v súlade s jeho špecifickými potrebami. Pri uskutočňovaní vzdelávacieho procesu zabezpečí individuálny prístup, rovnaké zaobchádzanie so všetkými žiakmi, uplatňovanie pozitívnej motivácie, zásluhovosti a spolupráce.

     Prostredníctvom realizácie projektu škola upevní inklúziu a to aj prostredníctvom zvyšovania miery zapojenia každého individuálneho žiaka do vzdelávacieho procesu prostredníctvom individuálneho prístupu pedagogického asistenta. Projektom sa zabezpečí individuálny prístup vyučujúceho k žiakom s rôznym stupňom osvojených zručností a návykov, tvorivá myšlienková spoluúčasť a spolupráca všetkých žiakov. Pedagogický asistent zabezpečí rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.

     Pedagogický asistent bude pre žiakov oporou a prostredníctvom jeho odbornej práce sa v mnohých prípadoch zlepšia študijné výsledky žiakov, zlepší sa spolupráca školy s rodinou a v mnohých prípadoch aj školská dochádzka. Žiaci, budú komunikatívnejší, uvoľnenejší, na vyučovaní sa budú aktívne zapájať do vyučovacieho procesu a budú rozumieť učivu. Pedagogický asistent bude učivo prekladať podľa potreby do rómskeho jazyka. Výstupom ich pôsobenia v školskom vzdelávaní je búranie bariér v škole a zabezpečenie rovnocenného prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu. Po ukončení projektu budú zabezpečené rovnaké príležitosti pre všetkých žiakov (s osobitným dôrazom na sociálne znevýhodnených) prostredníctvom individuálneho prístupu a efektívnych vzdelávacích služieb.

     Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov na základnej škole s materskou školu v Nižnom Slavkove.

     Špecifické ciele projektu: Vytvoriť podmienky pre efektívne vzdelávanie znevýhodnených žiakov s pomocou pedagogického asistenta.
      

     Projekt bude realizovaný od 12/2017 do 11/2020, t.j. v rozsahu 36 mesiacov.


     Dopad projektu na proces vzdelávania

     • skvalitnenie vzdelávania žiakov navštevujúcich ZŠ,

     • zatraktívnenie vzdelávania a individuálny prístup,

     • podpora kreatívneho myslenia u žiakov školy,

     • možnosť tvorby nových (atraktívnych) aktivít pre krúžkové činnosti,

     • zvýšenie kvality výsledkov hodnotenia žiakov,

     • zvýšenie zaškolenosti žiakov.

     Očakávaným výsledkom je zlepšenie prospechu žiakov zo skupín MRK a ich lepšia integrácia v triedach so žiakmi bez špeciálnych výchovných vzdelávacích potrieb, zlepšenie správania, zníženie záškoláctva, zmena prístupu detí k príprave na vyučovanie, lepšia orientácia a chápanie pojmov používaných pri výučbe, zníženie šikany na škole. Pracovné činnosti špeciálneho pedagóga bude takisto môcť škola využiť konkrétne pri vyučovacom procese podľa daných rozvrhov hodín, pri spolupráci s rodičmi detí, pri kultúrnych a športových podujatiach školy, pri realizácii krúžkov a pod.

     Konečný prínos projektu je možné vidieť v tom, že ak sa žiakom z MRK zlepšia edukačné výsledky už na prvom stupni, tak s adaptáciou na zvýšené nároky druhého stupňa už budú lepšie pripravení, majú vyššiu šancu dokončiť ZŠ, pokračovať v štúdiu na strednej škole, a v konečnom dôsledku môžu byť v dospelosti užitoční a produktívni členovia spoločnosti.

     „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.

     www.esf.gov.sk         www.minedu.gov.sk